This was my October and November

sandraemilia

Hello! Yes today I will sum up both October and November,  I apparently forgot to summarize  October and that might say something about how that month was, quite full of work, haha.

Hej på er! Ja idag ska jag summera både oktober och november i och med att jag tydligen glömde bort att sammanfatta oktober månad och det  kanske säger en del om hur den månaden blev, ganska så full med jobb, haha.

sandraemilia

What was extra nice this month?

Unfortunately, I must admit that October was that kind of a month when I mostly did my job and tried to survive everyday life. All year I have been so proud that I had such an incredibly good balance between work and leisure (which was also a bit of a “New Year’s pledge”) but I have to admit that the last two weeks in October were perhaps a little unnecessarily stressful and I had a hard time catching up with something other than clearing jobs. Which, of course, feels sad because I can hardly think that I in 40 years will look back on October 2019 and think `what a fantastic month`…

In November, the highlight was definitely the trip to Riga! I did it together with my class on the education I am currently going, Grow business coaching. We were a lovely bunch who shared fantastic stories, dreamed together, developed together but also enjoyed good food and lots of laughs. It is fantastic when you travel with a group of people who are so different from one another, but since everyone has a great common interest, it at the same time ties everyone together. In addition to the community, it was an extremely educational journey that you definitely felt you had developed after.

Vad var extra bra denna månad?

Tyvärr måste jag nog erkänna att oktober var en sån månad där det var jobb som gällde och att överleva vardagen. Hela året har jag varit stolt över att jag haft sådan otroligt bra balans mellan jobb och fritid (vilket också var lite av ett “nyårslöfte”) men jag måste erkänna att de två sista veckorna i oktober blev kanske lite onödigt stressiga och jag hade svårt att hinna med något annat än att röja bort jobb. Vilket såklart känns tråkigt för jag lär ju knappast om 40 år se tillbaka på oktober 2019 och tänka oj vilken fantastisk månad.

I november var höjdpunkten helt klart resan till Riga! Den gjorde jag tillsammans med min klass på den utbildning jag går just nu, Grow business coaching. Vi var ett härligt gäng som delade fantastiska historier, drömde tillsammans, utvecklades tillsammans men också njöt av god mat och mycket skratt. Det är fantastiskt när man reser tillsammans med en grupp människor som är många så olik en själv, men då alla har ett stort gemensamt intresse så binder det samtidigt ihop alla. Förutom gemenskapen var det en oerhört lärorik resa som man definitivt känt att man hade utvecklats efter.

sandraemilia, riga

What made you sad?

Nothing in October what I can remember but on the other hand in November I had a revolving experience, far too private to take up here but I clearly experienced several days where I felt very down and a little like I wanted to escape everything.

Gjorde något dig ledsen?

Inget i oktober vad jag kan minnas men däremot i November var jag med om en omvälvande upplevelse, alldeles för privat för att ta upp här men jag upplevde helt klart flera dagar där jag jag kände mig väldigt nere och lite som att jag ville fly allt.

Something new regarding work?

With my own company SandraEmilia I have since November become ambassador for Halonen which feels fantastic, so a year from now I will create every month styling videos and instagram posts with the Halonen range. For Voga, among other things, we have hired a company that will hopefully start to book meetings for us with other companies, which of course feels incredibly exciting! Speaking of Voga, our Christmas campaign is finally up and running, so if you want to take a look at our offers, you can chech that out here-> Voga’s Christmas campaign.
By the way, we have recently launched an old service with updated name and purpose. The wardrobe detox is now called more Shopping in our own wardrobe and instead of focusing on cleaning (which we of course still do), we focus more on the customer finding new combinations in his/her wardrobe. If I may say so myself, it may be one of my absolute favorite services at Voga right now.

Något nytt på jobbfronten?

Med mitt egna företag SandraEmilia så har jag ju från och med November blivit ambassadör för Halonen vilket känns fantastiskt, så ett år framåt kommer jag varje månad att hitta på roligheter med Halonens utbud. För Voga har vi bland annat anlitat en firma som nu förhoppningsvis ska börja boka möten åt oss till företagskunder, det känns förstås otroligt spännande! På tal om Voga, vår julkampanj är ju äntligen igång så vill du kika in våra erbjudanden kan du göra det här-> Vogas julkampanj.
Vi har ju förresten nylanserat en gammal tjänst med uppdaterat namn och syfte. Garderob detoxen heter nu mera Shoppa i egen garderob och istället för fokus på att rensa (vilket vi ju nog förstås också ännu gör) så fokuserar vi mera på att kunden ska hitta nya kombinationer i sin garderob. Om jag får säga det själv kan det vara en av mina absolut favorittjänster på Voga just nu.

sandraemilia, voga styling

Are you extra proud of something you did this month?

Yes, but it is definitely the ambassadorship with Halonen and that I now when the year is coming to an end, can see that it has been much better financially for both my companies than it was in 2018. So I am proud of that!

Är du extra stolt över något?

Ja men det är absolut ambassadörskapet med Halonen och att jag nu med tanke på att året börjar lida mot sitt slut kan se att det ekonomiskt gått mycket bättre för båda mina företag än det gick 2018.  Så det är jag stolt över!

 

sandraemilia, halonen

Did you learn something new?

Oh yeah haha. This with accounting taxes etc may not be my favorite subject and I have really learned more about it now in the last few months.

Then the best thing I’ve learned, something as simple as the pomodoro method! This means that when you have a list of to do’s, you set the alarm on 25 minutes and then work focused all that time. When the clock rings you put on a 5 minute break where you have to take a break from work to do something else. Then you repeat this as long as you can or want. Oh and how much more I have been doing lately thanks to this method!

Lärde du dig något nytt?

Oj jaa haha. Det här med bokföring skatter osv är kanske inte mitt favoritämne och jag har verkligen fått lära mig mera om det nu de senaste månaderna.

Sen det bästa jag lärt mig, något så enkelt som pomodoro metoden! Det innebär att när man har en lista med to do, så sätter man klockan på 25 minuter och jobbar då fokuserat hela den tiden. När klockan ringer sätter man på en 5 minuters paus där man måste ta paus från sitt jobb för att göra annat. Sedan upprepar man detta så länge man orkar eller kan. Oj oj vad mycket mera jag fått gjort på senaste tack vare denna metod!

sandraemilia

Have you been working out?

Yes, but it is so sad because I no longer write down what I have been training, it is a routine that unfortunately has fallen into oblivion strangely enough. But I have not trained less. It has been a good autumn in terms of working out! Body attack, pilates and bachata have been alternated with workouts at the gym. I still follow vshred.

Har du tränat den här månaden?

Ja men det är så tråkigt för jag skriver inte längre upp vad jag tränat, det är en rutin som tyvärr fallit i glömska konstigt nog. Men tränat mindre har jag inte gjort. Det har varit en bra höst träningsmässigt! Body attack, pilates och bachata har varvats med pass på gymmet. Fortfarande följer jag vshred.

OUTFITS

october & november 2019

sandraemilia sandraemilia

sandraemilia

sandraemilia

sandraemilia

sandraemilia

sandraemilia

sandraemilia

sandraemilia

sandraemilia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *